Direct contact? Bel: +31 (0)6 53 95 51 52

Home > Raad van Advies

Raad van Advies

Als het gaat om veelomvattende strategische vraagstukken zoals de transitie naar de volgende generatie, de omslag naar een meer commerciele mindset van de directie, of het verkennen van groeimogelijkheden en kansen in de markt volstaat het incidenteel inschakelen van specialistische adviseurs wellicht niet. Een raad van advies, die structureel en op regelmatige basis bij elkaar komt, met zorgvuldig geselecteerde adviesleden in termen van expertise, ervaring en persoonlijkheid, zou in dergelijke situaties uitkomst kunnen bieden. 

Een raad van advies is een informeel bestuursinstrument in de zin dat dit orgaan geen formele bevoegdheden heeft. Adviesleden dragen daarmee geen formele verantwoording en dus aansprakelijkheid voor de strategische besluitvorming. Met name voor familiebedrijven, waar de familie vaak niet gewend is om buitenstaanders bij strategische vraagstukken te betrekken, is de drempel om de luiken te openen en expertise naar binnen te halen daardoor relatief laag. Immers, in de adviesraad wordt advies gegeven maar de uiteindelijke besluitvorming blijft liggen bij de ondernemer/directeur-eigenaar.

Wat levert de raad van advies op?

1. Kritische blik

Wanneer er wordt gevraagd naar de meerwaarde van de raad van advies wordt als eerste punt vaak de kritische blik van buiten genoemd. Deze kritische blik wordt door alle partijen als zeer waardevol ervaren.

Familiaal RvA-lid: “Ik realiseer me ook wel degelijk dat er in deze vorm van overleg dingen naar voren komen, er worden ogen geopend, je blik wordt verruimd, je wordt ook kritisch gevolgd, waar het ook voor geregeld is, maar dat dat ook werkt. We hebben ook wel wat kritiek over ons heen gehad en dan denk ik prima, daar kunnen we mee aan de slag. Soms levert het alleen maar op dat je kritisch naar jezelf kijkt of naar activiteiten binnen je bedrijf kijkt, maar aan de andere kant geeft het ook wel degelijk informatie of contacten waar je wat mee kunt doen.”

2. Stok achter de deur & tijd vrij maken voor strategie

Een tweede aspect dat in de cases naar voren komt, is dat lopende operationele zaken veel aandacht vragen en dat het daardoor vaak lastig is om tijd vrij te maken voor strategie. De raad van advies ‘dwingt’ de onderne- mer/directie om de vergadering voor te bereiden en aan te geven hoe de beslissingen van vandaag aanslui- ten bij de lange termijn visie van het bedrijf. In die zin wordt de raad van advies in veel gevallen ook als minder vrijblijvend ervaren dan vooraf was gedacht.

3. Inbreng van nieuwe gezichtsvelden

Veel ondernemers ervaren hun positie als eenzaam, het is ‘lonely at the top’. Wanneer je op het hoogste niveau in de organisatie zit, is er niemand die je automatisch van feedback voorziet. Het is dan prettig om met anderen te klankborden. Dat kan thuis, met familiele- den, of met collega-ondernemers, maar dat kan ook met mensen die specifiek op de voor het bedrijf van belang zijnde thema’s zijn geselecteerd. De raad van advies heeft in die zin een belangrijke functie voor de ontwikkeling en ondersteuning van de directie.

4. Pijnpunten blootleggen

De resultaten laten zien dat de raad van advies een belangrijke rol heeft bij het blootleggen van pijnpunten. Dit zijn veelal moeilijke zaken met een persoonlijke dimensie, waar men het liever niet over heeft. Het doel van de raad is om deze zaken bespreekbaar te maken.

5. Laatste zetje bij besluitvorming

De raad van advies speelt ook een rol bij het realiseren van beslissingen en daarmee veranderingen in het bedrijf. De adviesleden gaan daarbij niet op de stoel van de directeur/directie zitten, maar kunnen wel de bevestiging (of juist niet) geven waar de directeur naar op zoek is. De onafhankelijke rol van de adviesleden als buitenstaander is daarbij van belang.

6. Het leren omgaan met feedback

Het ‘ineens’ toelaten van outsiders die je gevraagd en ongevraagd van feedback voorzien kan in sommige gevallen lastig zijn. Bewustwording hiervan is van belang om het maximale uit de adviesraad te kunnen halen. Het leren omgaan met ongevraagd advies kan soms wat tijd kosten.

7. Legitimiteit

Een adviesraad brengt naast de gevraagde input ook extra voordelen met zich mee. Zo wordt bijvoorbeeld genoemd het vertrouwen dat de raad van advies geeft richting stakeholders. Voor het personeel, maar ook voor klanten en andere belanghebbenden kan het een geruststellende gedachte zijn dat de adviesraad een ondersteunende rol heeft bij het zorgdragen voor de continuïteit van de onderneming.

8. Inhoudelijk advies

Naast bovengenoemde zaken, waar de toegevoegde waarde van de adviesraad meer generiek is, wordt er tijdens de vergaderingen ook heel specifiek inhoude- lijk advies gegeven, zowel bij bedrijfsvraagstukken, familiale vraagstukken en/of een combinatie van beiden, afhankelijk van de context.

Pieter van Os zit in de raad van advies van verschillende bedrijven. Met zijn betrokkenheid en deskundigheid weet hij ondernemers en directies scherp te houden. Hij heeft het allemaal zelf meegemaakt; met vallen en opstaan leerde hij wat leiderschap en ondernemen succesvol  maakt, en hoe je valkuilen vermijdt. Als lid van uw raad van advies deelt hij deze kennis, expertise én zijn vele contacten graag met u. 

Ook startende ondernemingen kiezen steeds vaker voor een RvA. Uit onderzoek (Morkel en Posner, 2002) blijkt dat zij vinden dat de RvA de directeur bijstaat met expertise, praktijkervaring, geloofwaardigheid en contacten.

Wilt ook u de luiken opengooien? Een frisse blik krijgen op uw bedrijf? Scherp gehouden worden door een echte ervaringsdeskundige? Bespreek dan samen met Pieter van Os de mogelijkheid van een raad van advies. 


“Ik vind onze raad van advies echt een raad van inspiratie. Zelf zijn we toch allemaal een beetje bedrijfsblind. De raad houdt ons scherp, en spreekt ons aan op onder meer onze houding en gedrag naar elkaar.”

Vraagstukken binnen familiebedrijven zijn veelal complex en bestaan vaak uit meerdere dimensies. Vooral wanneer familiebedrijven groeien en het bedrijf wordt overgedragen naar de volgende generatie neemt de complexiteit toe