Direct contact? Bel: +31 (0)6 53 95 51 52

Home > Executive Coaching Werkblad

Executive Coaching

Executive coaching geeft u als ondernemer of bestuurder de kans om met behulp van een ervaren coach te reflecteren op uw eigen doen, denken en dilemma’s. Uw praktijkvragen zijn daarbij altijd het uitgangspunt. De gesprekken zijn dus geen therapiegesprekken, waarin u diep gaat graven naar oorzaken of te veel kijken naar het verleden. Wel wordt onderzocht of bepaald gedrag in het hier en nu uw vraagstuk veroorzaakt of in stand houdt. De gesprekken kunnen gaan over uw persoonlijk functioneren, maar altijd in directe relatie tot de praktijk. Uit ervaring weten we dat door goede coaching prestaties kunnen verbeteren, onder meer door storende factoren terug te dringen en leiderschapskwaliteiten te versterken.

Als executive krijgt u niet zo vaak meer nuttige feedback. Intern kunt u doorgaans niet vrijuit en op gelijkwaardig niveau sparren. Het kan daarom heel waardevol zijn om in gesprek te gaan met iemand die u een spiegel voorhoudt. En die eerlijke feedback geeft op niveau. 

Omdat Pieter inmiddels honderden gesprekken voerde met topondernemers en bestuurders, snapt hij hoe vol uw agenda waarschijnlijk zit. Hij valt u daarom niet lastig met huiswerkopdrachtjes, lijstjes of ritueeltjes. De resultaten en inzichten uit zijn sessies kunt u meestal direct toepassen in de dagelijkse praktijk. U overlegt én doet samen met hem wat nodig is om tot scherpe inzichten en zichtbare resultaten te komen. Gemiddeld duren zijn trajecten niet langer dan tien sessies.

Al met al kunt u tijdens de coachingsgesprekken tal van onderwerpen en dilemma’s  agenderen, zoals:

 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Timemanagement
 • Pro-activiteit van medewerkers
 • Optimaliseren van de bedrijfsvoering
 • Eenzaamheid als leidinggevende
 • Conflicthantering
 • Werk-privé-balans
 • Persoonlijke effectiviteit en drijfveren
 • Kernkwaliteiten / valkuilen / uitdagingen / allergieën
 • Veranderstijlen
 • Delegeren
 • Leiderschapsstijl
 • Omgaan met kritiek, macht en eenzaamheid

Kennis maken?


Hij heeft mij altijd van goede raad voorzien. Hoewel onze gesprekken nooit expliciet zijn benoemd als ‘(executive) coaching’, heb ik hem altijd ervaren als een waardevol klankbord, iemand die me soms met een rake opmerking aan het denken wist te zetten, die me af en toe een confronterende spiegel voorhield. Dat klankbord is hij voor mij nog steeds. Gevraagd en ongevraagd. 

Na al die jaren is nu onderzocht of executive coaching zin heeft, een 'Return on Investment' geeft en nog veel meer wetenswaardige zaken. Ook is gekeken naar de leider in crisistijd. Als bestuursvoorzitter van KPMG herken ik mijzelf in de paradoxen die aan bod komen. Welk effect heeft mijn handelen op vandaag en op (over)morgen? Richt ik mij nu op het individuele belang of geef ik voorrang aan het collectief? Leiderschap vergt een doorlopende afweging van belangen en prioriteiten. Zeker in tijden van crisis is ieder advies, elk inzicht extra welkom. Door de juiste vragen te stellen, kan een executive coach je helpen om je zelfinzicht te vergroten en zo je leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen.

‘Executives die plezier hebben in hun baan werken sneller. Ze hebben geleerd om afstand te nemen. Ze kunnen de berg zien omdat ze er niet boven op staan. Ze hebben meer zelfvertrouwen en zijn optimistischer waardoor ze meer energie hebben en meer toegewijd zijn. Goede executive coaching brengt balans in het leven en vergroot niet alleen de bevlogenheid van executives maar ook de effectiviteit in het werk’. Dit zijn zomaar wat beweringen. Maar zijn ze ook waar?

Het lijkt voor de hand liggend om de oorzaak en oplossing van economische crises vooral buiten mensen zelf te zoeken. Op dit
idee baseert de economische wetenschap – de discipline waaruit momenteel de meeste coaches in crisistijd gerecruteerd worden – ook het merendeel van de eigen modellen: ze gaat dan uit van rationele mensen die logische afwegingen maken. Economische crises komen voor een deel ook voort uit gebrek aan adequate regulering, de introductie van risicovolle producten, politiek falen, hebzucht en
andere structurele oorzaken. Het wordt steeds duidelijker dat er ook een belangrijke persoonlijke dimensie aan economische crises ten grondslag ligt. Hoe valt anders te verklaren dat mensen producten verkochten waarvan ze zelf niet begrepen hoe die in elkaar staken?
Hoe kan het dat bestuurders van grote ondernemingen investerings- beslissingen durfden te nemen, terwijl ze eigenlijk niet wisten welke risico’s er aan verbonden waren? Hoe is het mogelijk dat top executives zichzelf bonussen toe-eigenden zonder rekening te houden met de gevolgen van hun handelen op langere termijn, zelfs nadat de gezamenlijke natie er al jaren schande van sprak?

De echte oplossing van de gelijktijdig opkomende crises moet gezocht worden in het aanpakken van de leiderschap crisis. Executive coaching zal daarbij een belangrijke rol kunnen en - naar onze mening - moeten spelen. Voor een belangrijk deel zal dat betekenen dat de aandacht van‘preventief coachen’ – het inzetten van coaching als algemeen management development traject – verschuift naar ‘curatief coachen’ – coachen nadat het kwaad al geschied is. Omdat de oorzaken van de crisis zo fundamenteel zijn, zal de aanleiding van een coachingtraject weliswaar curatief zijn, maar de inzet zal te allen tijde ook preventief moeten zijn. Daarmee is het onderscheid tussen curatief en preventief coachen niet meer zo van belang.

De laatste tien jaar is de vraagstelling voor executive coaching duidelijk verbreed (Tabel 2-3). Een enkele uitzondering daargelaten – de balans tussen werk en privé is bijvoorbeeld minder belangrijk geworden – is
het belang van de meeste thema’s toegenomen. Werken aan het eigen zelfbeeld blijft een van de meest populaire thema’s voor executives. Het belangrijkste thema is echter het herkennen van valkuilen. Beide thema’s zijn direct met de persoonlijkheid van de executive verbonden. Twee andere thema’s springen er uit door hun toegenomen belang: (a) effectief communiceren, (b) omgaan met conflicten. Deze twee thema’s zijn met elkaar verbonden, zijn meer van inter-persoonlijke aard en zullen in tijden van crisis voor leidinggevenden nog belangrijker worden. Een van de meest significante verbanden die in het onderzoek naar voren komt, is het verband tussen de onderwerpen die men van te voren aangaf als belangrijk en het effect van coaching.

Welke thema’s zijn belangrijk

2001* in %

2008 in%

Zelfbeeld

67

74

Effectief communiceren

49

72

Stijl van leidinggeven

39

55

Omgaan met conflicten

31

64

Valkuilen herkennen

49

77

Balans vinden tussen werk en privé

44

40

Grenzen leren stellen

38

48

De belangrijkste directe resultaten van executive coaching voor Nederland zijn als volgt samen te vatten:

 • 46% merkt een toegenomen productiviteit

 • 59% merkt een toegenomen kwaliteit van het werk

 • 65% heeft een verbeterde relatie met ondergeschikten

 • 65% heeft een verbeterde relatie met stakeholders

 • 70% heeft een verbeterde relatie met collega’s

 • 74% haalt meer voldoening uit het werk

 • 92% is in staat vooraf gestelde doelen te behalen.

Een aantal belangrijke knopen zijn doorgehakt als gevolg van het coachingtraject: door de coaching blijken executives beter in staat zich meer op de hoofdzaken te concentreren en zich op langere termijn doelen te richten. Een belangrijke techniek om dat aan te leren is het spiegelen en zaken kunnen bekijken vanuit het perspectief van de medewerkers.

Coachen is echter iets anders dan therapie of onderwijzen. Een goede typering van de plaats van coaching in een continuüm van gerelateerde gedragingen wordt gegeven door Cope (2004). Hij onderscheidt zeven typen gedrag, waarbij coachen het midden houdt tussen een focus op resultaat – geholpen worden – en een focus op potentieel – zichzelf helpen. Bij managen, onderwijzen en een mentorpositie ligt het accent voornamelijk op het zoeken naar extrinsieke oplossingen voor de eigen crisis, terwijl het bij counselen, therapie en meditatie om een intrinsieke zoektocht gaat

Executive coaching richt zich vervolgens op de vragen en problemen van leidinggevenden in organisaties. Goede executive coaching heeft altijd betrekking op zowel het proces als de uitkomst. Executive coaching wordt over het algemeen gezien als een uitstekend middel om het gedrag van een leidinggevende te beïnvloeden en de organisatie effectiever te maken.

Veelzeggende citaten zijn onder andere:

 • “Het uit de negatieve spiraal komen, jezelf een spiegel voorhouden. Weer geloven in wat je kan en zelf het initiatief nemen, verantwoordelijk zijn voor de eigen toekomst.”

 • “Effectief een persoonlijke stap kunnen zetten die zakelijk ook nuttig is.”

 • “Ik zit beter in mijn vel, in relatie tot de rol die ik geacht word in te vullen.”

 • • “Ik voel me sterker, zelfverzekerder. Meer oog voor mijn/de mensen om mij heen. Ik stel mijn eisen op een andere manier.”

  • “Het zijn van een betere professional. Dit is positief voor werknemers en werkgevers.”

 • • “Beter begrip van wat mij drijft en vrolijk maakt. Acceptatie van mijzelf.”• “Structureel andere wijze van handelen in belangrijke situaties. Beter begrip van situaties.”
  • “Bij jezelf komen en werken vanuit je eigen kracht.”
  • “Ik zet nu zo af en toe een andere bril op waardoor ik de situatie van een andere kant ga bekijken.”
  • “Ik heb beter naar de signalen van mijn lichaam leren luisteren.”• “Ik durf nu echt contact te maken.”
  • “Ik heb zelfs weer een goed contact met mijn vader gekregen.”• “Ik kan beter hoofd- en bijzaken onderscheiden.”
  • “Het begrijpen van het verleden helpt bij het herkennen van mijn valkuilen. Ik neem nu vaker bewust beslissingen.”
  • “Ik heb weer leren dromen zonder de angst te voelen dat het toch wel niet zal uitkomen.”

Grootste verbeteringen door huidige coachingtraject (% verbeterd – erg verbeterd)

Zelfbeeld

             

85

   

Effectief communiceren

           

70

     

Stijl van leidinggeven

       

53

         

Omgaan met conflicten

       

54

         

Valkuilen herkennen

           

72

     

Volgende stap in carrière

     

49

           

Balans tussen werk en privé

   

39

             

Grenzen leren stellen

     

47

           

 

Crises management, crises coaching?

In een niet-representatieve steekproef vroeg het weekblad Intermediairin 2003 (12-4-2003) crisismanagers naar de meest voorkomende oorzaak van crises in het bedrijfsleven. Het leverde deze top vijf op.

 1. 1  Management blijft te lang zitten en slaapt langzaam in.

 2. 2  More chiefs than indians: gewoon te veel managers.

 3. 3  Loonslaafhouding bij mensen die moeten ondernemen.

 4. 4  Niet flexibel. ‘Zo hebben we het altijd gedaan, dus dat gaan we niet

  veranderen.’

 5. 5  Naïef optimisme: morgen zal alles beter gaan.

Belangrijkste onderwerpen om aan te werken (% belangrijk+heel erg belangrijk)

Zelfbeeld

           

78

     

Effectief communiceren

           

71

     

Stijl van leidinggeven

       

56

         

Omgaan met conflicten

         

64

       

Valkuilen herkennen

           

79

     

Volgende stap in carrière

     

44

           

Balans tussen werk en privé

     

40

           

Grenzen leren stellen

     

47

           

Executive coaching zal, meer dan in het verleden, in moeten gaan op de oorzaken van de problemen, of die organisatorisch, maatschappelijk of persoonlijk van aard zijn. Verschillen in inzet en effectiviteit van caocing bleken in belangrijke mate te maken te hebben met leiderschapstijl en de vraag of de problemen vooral organisatorisch of persoonlijk waren,

Een effectieve aanpak van crisis coaching dient zowel curatief als preventief van aard te zijn. Dat vergt een veel actievere betrokkenheid – in een veel vroeger stadium – van de afdeling Human Resources. Aangezien de meest succesvolle ondernemingen juist in crisistijd in hun personeel investeren, liggen hier grote kansen.